Huvitus

2000, Akvatinta, polymeerigravyyri, 40x30cm, 70ed

0,00 €