Jalat

2003, Akvatinta, polymeerigravyyri, 18x23cm, 25ed

0,00 €