Menneisyyden haltija

300,00 €

2000, Akvatinta, polymeerigravyyri, 20x40cm, 30ed