Sankarin seppele I

1999, Etsaus, akvatinta, polymeerigravyyri, 30x40cm, 70ed

0,00 €