Syntynyt

0,00 €

2000, Akvatinta, polymeerigravyyri, 70x40cm, 2ed