Ristiretki Atlantikselle II

1990, Etsaus, akvatinta, 60x181cm, 60ed

0,00 €